Equipo:Personajes:
Rouka Numachi

Principal
Suruga Kanbaru

Principal
Deishu Kaiki

Secundario
Koyomi Araragi

Secundario
Ougi Oshino

Secundario