Equipo:Personajes:
Kokona Kyan

Principal
Nanafa Kyan

Principal
Nanao Kyan

Principal
Kana

Secundario