Equipo:Personajes:
Ichirou Satou

Principal
Ryouko Satou

Principal
Dorisen

Secundario
Kokui no Otoko

Secundario