Equipo:Personajes:
Akihisa Yoshii

Principal
Kouta Tsuchiya

Principal
Minami Shimada

Principal
Mizuki Himeji

Principal
Yuuji Sakamoto

Principal
Hazuki Shimada

Secundario