Equipo:Personajes:
Sara Kannazuki

Principal
Ushio Hayama

Principal
Ayuuru

Secundario
Muraoka

Secundario