Equipo:Personajes:
Sharaku Hosuke

Principal
Kido

Secundario
Oyaji Hige

Secundario