Equipo:Personajes:
Saori Shirokawa

Principal
Takumi

Principal