Equipo:Personajes:
Emi Naito

Principal
Ryuuichi Kaizu

Principal
Kirioka

Secundario
Principal

Secundario