Equipo:Personajes:
Kyo Sogoru

Principal
Ryoko Kaminagi

Principal
Shizuno Misaki

Principal
May-Yen

Secundario