Eiji Akagi (赤木 英児)Anime:"Eiji"Manga:
Roles en Anime:
"Eiji"

PrincipalRoles en Manga: