Rikiishi Tooru (力石徹)

Joe's rival in Ashita no Joe.

Roles en Anime:
Ashita no Joe

PrincipalRoles en Manga:
Ashita no Joe

Principal