Equipo:Personajes:
Kogorou Katsura

Principal
Ryouma Sakamoto

Principal
Souji Okita

Principal