Equipo:Personajes:
Futaba Yoshioka

Principal
Kou Mabuchi

Principal
Asumi

Secundario
Chie

Secundario