Equipo:Personajes:
Chika Yurikasa

Principal
Izumi Sakibara

Principal
Seiko Rikiishi

Principal
Shizuka Midoh

Principal
Tadahiro Amatsu

Principal
Yuzu Hieda

Principal
Koma

Secundario
Kurako Hieda

Secundario
Masashi Kusugi

Secundario
Tama Hieda

Secundario