Equipo:



Personajes:




Takefu Yuuki

Principal